Retro, vintage mascot logo set. Set of logo's and typography layouts. Retro Logos, Retro, Vintage Logos, Logos, Retro Vintage, Retro Logo Design, Vintage Logo Design, Retro Logo, Logo Vintage