Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Råbjerg Mile and more!

Råbjerg mile, danmarks største vandreklit.

Kystklitter. En klit er i geografi en bakke af sand dannet af vindens bevægelser. Former for Klitter: Vandreklitter: Klitter, der ikke sikres, kan vandre langt i løbet af forholdsvis kort tid. Den største vandreklit i Danmark, som nu er fredet og altså får lov til at bevæge sig frit, er Råbjerg Mile ved Skagen. Klitten bevæger sig i øst-vestlig retning og er formet som en såkaldt parabelklit med to lange parabel-arme, der strækker sig mod vest. Den andenstørste vandreklit i Danmark er…

River, the father of African rivers and the longest river in the world. It rises south of the Equator and flows northward through northeastern Africa to drain into the Mediterranean...

Kystklitter. En klit er i geografi en bakke af sand dannet af vindens bevægelser. Klitlavning. Fugtige klitlavninger. Klitlavninger eller Fugtige klitlavninger er betegnelsen for en naturtype der hovedsageligt findes i klitområder langs Jyllands vestkyst til Nordsøen. Naturtypen findes bl.a. ved Skagen, Vandplasken i Nordvestjylland, i Hanstholm-reservatet i Thy, på klithederne langs Jammerbugten og på Fanø. Det er en varieret naturtype som kan omfatte forskellige undertyper som klitsøer…

Fugtige klitlavninger. Klitsø. Vandplasken ved Kærsgård Strand, Nordvestjylland. Foto: Bert Wiklund Fugtige eller vanddækkede klitlavninger rummer mange plantearter. Naturtypen er meget varieret og særegen og omfatter en række forskellige undertyper såsom klitsøer, rørsumpe i klitlavninger, fugtige græs- og sivbevoksede områder og kær. Naturtypen trues, når grundvandstanden sænkes. Krat af gråris betragtes som en selvstændig naturtype (naturtype 2170), selvom de også findes i…

Et vandløb kan være en kilde, en bæk, en å eller en elv (flod). Hvert eneste vandløb har et afvandingsområde eller et "opland", som det afvander. Dette opland er afgrænset af vandskel, dvs. højderygge ind mod andre vandløbs oplande. På sin vej mod havet vælger vandløbet den letteste vej, og derfor kan vandløb have udløb til både andre vandløb, søer, floder, moser, rismarker, mangrover, vandfald foruden havet. Under sin langvarige gennemstrømning af landskabet vil vandløbet skære sig ned…

*Tørketålende græsvegetation på kalkrig jordbund. *Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand. Blomstrende bidende stenurt i tør skræntvegetation. Fejrup, Helgenæs, Djursland. Foto: Rasmus Ejrnæs, Danmarks Miljøundersøgelser. Et særligt plantesamfund knyttet til meget tør, varm kalkholdig sandjord, ofte på sydvendte skrænter. Græsning er ofte ikke nødvendig for at opretholde naturtypen, fordi den lette og løse jord ved erosion holder vegetationen åben. Naturtypen kan…

Kystklitter med havtorn. Klitter med Hippophaër hamnoides. Klitlandskab med spredt bevoksning af havtorn. Tranum Strand, Nordvestjylland. Foto: Bert Wiklund. Kystklitter med krat eller mange buske af havtorn, ofte ledsaget af andre buske som hyld og gråris. Store sammenhængende krat af havtorn findes på steder, hvor sandet er særligt kalkrigt og kan her nå en højde på 1-2 m. Udbredelse. Naturtypen findes især langs vestkysten af Nordjylland. Desuden findes den langs den øvrige jyske…

Hvide klitter og vandremiler. Sandklitter i kystbæltet med Ammophila arenaria (hvid klit). Hvide klitter ved Nymindegab, Vestjylland. I baggrunden forstrand (naturtype 2110). Foto: Bert Wiklund. Klitter, hvorfra der fortsat sker en fygning af sand på grund af et sparsomt dække af vegetation. Ofte er det de yderste rækker af klitter langs kysterne med en typisk bevoksning af hjælme eller marehalm, men også de vandremiler, der udgår herfra, hører ind under naturtypen. Den konstante sandflugt…

Sandormehobe ved ebbe. Harre Vig, Limfjorden. Foto: Bert Wiklund. Mudder- og sandflader, som er tørlagt ved ebbe. Naturtypen mangler landplanter, men ofte er der store mængder af mikroskopiske blågrønalger og kiselalger. Stedvis kan der forekomme ålegræs. Naturtypen er af stor betydning for ande- og vadefugle, som søger føde her. Udbredelse. Naturtypen findes spredt langs de indre danske kyster, men forekommer i sin største udstrækning og mest udviklet i Vadehavet. Andre eksempler på…