Explore Manual, Chang'e 3, and more!

Explore related topics

Kahoot! เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการสร้างเกมคำถามในรูปแบบคำถามเลือกตอบหรือหลายตัวเลือกตอบและคำถามสำรวจความคิดเห็น โดยใช้ข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอมาใช้ในการตั้งคำถามได้ รวมถึงกำหนดเวลาในการตอบคำถามแต่ละข้อได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel หรือจัดเก็บเข้า Google Drive ได้ทันที  อนึ่ง Kahoot! ผู้ตั้งคำถามและผู้ตอบจะเป็นต้องอยู่ด้วยกันเนื่องจากผู้ตอบจะไม่สามารถมองเห็นคำตอบจากเครื่องของตนเอง เนื่องจาก Kahoot! แสดงคำถามและคำตอบในเครื่องของผู้ตั้งคำถาม…

Kahoot! เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการสร้างเกมคำถามในรูปแบบคำถามเลือกตอบหรือหลายตัวเลือกตอบและคำถามสำรวจความคิดเห็น โดยใช้ข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอมาใช้ในการตั้งคำถามได้ รวมถึงกำหนดเวลาในการตอบคำถามแต่ละข้อได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel หรือจัดเก็บเข้า Google Drive ได้ทันที อนึ่ง Kahoot! ผู้ตั้งคำถามและผู้ตอบจะเป็นต้องอยู่ด้วยกันเนื่องจากผู้ตอบจะไม่สามารถมองเห็นคำตอบจากเครื่องของตนเอง เนื่องจาก Kahoot! แสดงคำถามและคำตอบในเครื่องของผู้ตั้งคำถาม…

4 tools for organize ideas and brainstorming (4 อันดับ อุปกรณ์สำหรับจัดก...

4 tools for organize ideas and brainstorming อันดับ อุปกรณ์สำหรับจัดก.

Pinterest
Search