Explore these ideas and much more!

زشت است که #شاعر وسط خواندن یک #شعر با آمدن واژه ی #برگرد ! بگرید...

زشت است که #شاعر وسط خواندن یک #شعر با آمدن واژه ی #برگرد ! بگرید...

حوض نقاشی - فروغ فرخزاد ... من پری کوچک غمگینی را می شناسم که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

حوض نقاشی - فروغ فرخزاد ... من پری کوچک غمگینی را می شناسم که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

حوض نقاشی - سیدمحمد مرکبیان این شهر همین نبودنت را کم داشت که کامل شد

حوض نقاشی - سیدمحمد مرکبیان این شهر همین نبودنت را کم داشت که کامل شد

حوض نقاشی - کیکاووس یاکیده ... مرا ببخش كه با دوريت زنده ام هنوز

حوض نقاشی - کیکاووس یاکیده ... مرا ببخش كه با دوريت زنده ام هنوز

... حوض نقاشی - حسین پناهی  یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی، تعطیل است ! و بچسبانی پشت شیشه ی افکارت باید به خودت استراحت بدهی دراز بکشی، دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیال سوت بزنی در دلت بخندی به تمام افکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند آن وقت با خودت بگویی بگذار منتظر بمانند !    .     .     .     .     .     .     .     .

... حوض نقاشی - حسین پناهی یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی، تعطیل است ! و بچسبانی پشت شیشه ی افکارت باید به خودت استراحت بدهی دراز بکشی، دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیال سوت بزنی در دلت بخندی به تمام افکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند آن وقت با خودت بگویی بگذار منتظر بمانند ! . . . . . . . .

- فاضل نظری ... سنگ در برکه می‌اندازم و می‌‌پندارم با همین سنگ زدن، ماه به هم می‌ریزد

- فاضل نظری ... سنگ در برکه می‌اندازم و می‌‌پندارم با همین سنگ زدن، ماه به هم می‌ریزد

محسن نظری ...  مطمئنم گفته بودی: با توام تا روز مرگ من فقط شک می کنم، گاهی مبادا مرده ام

محسن نظری ... مطمئنم گفته بودی: با توام تا روز مرگ من فقط شک می کنم، گاهی مبادا مرده ام

Persian,Simple,Html

Pinterest
Search