Explore these ideas and much more!

Explore related topics

වමල වරවශ අතඅඩගවට

වමල වරවශ අතඅඩගවට

ඇමත අකලග නයගයන කළඹ රජකය ගරවරනට මරවක!

ඇමත අකලග නයගයන කළඹ රජකය ගරවරනට මරවක!

සහන දන තර ඇමතවරනග වහන ගනවම කලයය

සහන දන තර ඇමතවරනග වහන ගනවම කලයය

මතර නතය කඩ රයදරන 1190 කට දඩ

මතර නතය කඩ රයදරන 1190 කට දඩ

ආපද බලප පරදශවල පරදශය ලකම කරයල 24 පයම වවතය - වශෂ චකරලඛනය මනන

ආපද බලප පරදශවල පරදශය ලකම කරයල 24 පයම වවතය - වශෂ චකරලඛනය මනන

පරනස කලකරවග අවසන කටයත අද (VIDEO)

පරනස කලකරවග අවසන කටයත අද (VIDEO)

ලක සන සමගම ඈවර කරමට නයගයක

ලක සන සමගම ඈවර කරමට නයගයක

සහන සවවට ගය ඔරව පරල අතරදන ව තදනග මළ සරර සයගන

සහන සවවට ගය ඔරව පරල අතරදන ව තදනග මළ සරර සයගන

දකෂණ අධවග මරගය ජලයන යටවය

දකෂණ අධවග මරගය ජලයන යටවය

ඇමතවරනට වහන නවස හදනන කට ගණනක ඉලලය - ලයසතව මනන

ඇමතවරනට වහන නවස හදනන කට ගණනක ඉලලය - ලයසතව මනන

Pinterest
Search