Explore Camps and more!

מחנה במברג

מחנה במברג

שרה וייץ עם הורייה מחנה עקורים בסנהיים

שרה וייץ עם הורייה מחנה עקורים בסנהיים

הרב אברמוביץ עם מדריכה מפלסטינה

הרב אברמוביץ עם מדריכה מפלסטינה

מפגש משפחתי ראשון במחנה יגר קסרנה

מפגש משפחתי ראשון במחנה יגר קסרנה

ילדים בשלכטנזה

ילדים בשלכטנזה

במחנה אדמונט

במחנה אדמונט

החיים במחנה ברגן בלזן

החיים במחנה ברגן בלזן

ציפורה ארז עם החברות בברלין

ציפורה ארז עם החברות בברלין

תלמידים בקפריסין

תלמידים בקפריסין

Camps

Pinterest
Search