ปใหมน เรนไอ ใหบรการจา

Explore related topics

ปใหมน 27 ธค ถง 2 มค เรนไอ เปดใหบรการจา สงไดเลยนา เมนกวา 100 รายการ ราคาสดคมตามลงคนเลยจา http://ift.tt/1RBqy6A สอบถามจดเลยง สงอาหารทกไลน @renaicatering หนอโทร 0845464622 หรอทางเวป http://ift.tt/1mA3kkz (แตะทปม order now) ปล. จดเลยงไมมขนตำวาตองกทานนา เรนไอจดใหทกงานจา ปล. วนท 3 มค 2560 เรนไอจะรกษาระดบคณภาพอาหารและบรการดวยการ big cleaning ครวใหมทงหมดจา เปดใหบรการอกท 4 มค 2560 นา

ปใหมน 27 ธค ถง 2 มค เรนไอ เปดใหบรการจา สงไดเลยนา เมนกวา 100 รายการ ราคาสดคมตามลงคนเลยจา http://ift.tt/1RBqy6A สอบถามจดเลยง สงอาหารทกไลน @renaicatering หนอโทร 0845464622 หรอทางเวป http://ift.tt/1mA3kkz (แตะทปม order now) ปล. จดเลยงไมมขนตำวาตองกทานนา เรนไอจดใหทกงานจา ปล. วนท 3 มค 2560 เรนไอจะรกษาระดบคณภาพอาหารและบรการดวยการ big cleaning ครวใหมทงหมดจา เปดใหบรการอกท 4 มค 2560 นา

เรนไอ ปดทำความสะอาดครวครงใหญเพอรกษามาตรฐานในการใหบรการในวนท 3 มค 2560 จา เรนไอ ใสใจเรองสขอนามยมากๆนา โดยเฉพาะครวเยนอาหารญปนทเนนความสกดวยแลวละก ความสะอาดเปนสงท เรนไอ พถพถน จา เรนไอ จะเปดใหบรการอกทในวนท 4 มค 2560 นา

เรนไอ ปดทำความสะอาดครวครงใหญเพอรกษามาตรฐานในการใหบรการในวนท 3 มค 2560 จา เรนไอ ใสใจเรองสขอนามยมากๆนา โดยเฉพาะครวเยนอาหารญปนทเนนความสกดวยแลวละก ความสะอาดเปนสงท เรนไอ พถพถน จา เรนไอ จะเปดใหบรการอกทในวนท 4 มค 2560 นา

มจำนวนจำกดนา ทกไลน @renaicatering หรอ โทร 0845464622 สงลวงหนาไดเลยจา

มจำนวนจำกดนา ทกไลน @renaicatering หรอ โทร 0845464622 สงลวงหนาไดเลยจา

ขาวด !! เพยงแชรโพสทน รบฟร โปรฯ สงแซลมอนยกฟลเล (ครงตว) ราคาเพยง 790 บาท/กก เทานน พรอมโซนสงฟรทวกทม และ บรการแพคกลองสงตางจงหวด แซลมอนแอตแลนตกนอรเวยของเรนไอ จะเปนไซสใหญ 1.5 - 1.9 กก นำหนกน ไมมกาง ไมมหวปลา พรอมบรการหนซาชมทงฟลเลเปนชนๆ สงไปใหถงท พรอม โชย วาซาบ ตะเกยบ พรอมทาน สงไดทางไลน @renaicatering ตองแชรโพสทนเพอรบสทธ แชรโพสทน 1 ครง ไดรบ 1 สทธ แชรกครงกได สงลวงหนารบกวนโอนเงนเพอทำการจองปลา พเศษ โปรฯแรง 1 แถม 1 อกมากมายเชนเคย ดรปตางๆไดเลยทง แซลมอน เอนกาวะ มตสซากะ ฯลฯ นอกจากนยงมเมนอกกวา 100…

ขาวด !! เพยงแชรโพสทน รบฟร โปรฯ สงแซลมอนยกฟลเล (ครงตว) ราคาเพยง 790 บาท/กก เทานน พรอมโซนสงฟรทวกทม และ บรการแพคกลองสงตางจงหวด แซลมอนแอตแลนตกนอรเวยของเรนไอ จะเปนไซสใหญ 1.5 - 1.9 กก นำหนกน ไมมกาง ไมมหวปลา พรอมบรการหนซาชมทงฟลเลเปนชนๆ สงไปใหถงท พรอม โชย วาซาบ ตะเกยบ พรอมทาน สงไดทางไลน @renaicatering ตองแชรโพสทนเพอรบสทธ แชรโพสทน 1 ครง ไดรบ 1 สทธ แชรกครงกได สงลวงหนารบกวนโอนเงนเพอทำการจองปลา พเศษ โปรฯแรง 1 แถม 1 อกมากมายเชนเคย ดรปตางๆไดเลยทง แซลมอน เอนกาวะ มตสซากะ ฯลฯ นอกจากนยงมเมนอกกวา 100…

นอกจากบรการ เดลเวอร สงถงบานแลว เรนไอ ยงมบรการจดเลยงซมอาหารญปน หรอ จดเรอจดเลยงอาหารญปนตาม budget ของคณลกคาดวยนา ทกไลน @renaicatering หรอ โทร 0845464622 ไดเลยจา พนกงานของเรนไอ จะบรการคณเปนอยางด

นอกจากบรการ เดลเวอร สงถงบานแลว เรนไอ ยงมบรการจดเลยงซมอาหารญปน หรอ จดเรอจดเลยงอาหารญปนตาม budget ของคณลกคาดวยนา ทกไลน @renaicatering หรอ โทร 0845464622 ไดเลยจา พนกงานของเรนไอ จะบรการคณเปนอยางด

วาเลนไทนนเตมพลงสชมพดวย โอโทโร ซาชม ในราคาพเศษเพยง 450 บาท เทานน และ ดเมนอาหารอนๆอกกวา 100 อยาง พรอมโปรฯ สดคม และ zone จดสง delivery ฟร ไดท http://ift.tt/1RBqy6A โอโทโร สงถงท รบประกนความเซอรไพรซใหกบทกๆคนทคณรก สงอาหารทางไลน @renaicatering หรอ โทร 0845464622 หรอ สงทางเวป (พรอมเมนลบ) http://ift.tt/1mA3kkz #salmon #sashimi #food #eatigo #bkkmenu #renaicatering #wongnai @wongnai #aroibkk Aroibkk #aroihere #paigingun @chillstyle chill fm 89 BKKMENU.com #bkkmenu @aroii Ginraidee #ginbaang…

วาเลนไทนนเตมพลงสชมพดวย โอโทโร ซาชม ในราคาพเศษเพยง 450 บาท เทานน และ ดเมนอาหารอนๆอกกวา 100 อยาง พรอมโปรฯ สดคม และ zone จดสง delivery ฟร ไดท http://ift.tt/1RBqy6A โอโทโร สงถงท รบประกนความเซอรไพรซใหกบทกๆคนทคณรก สงอาหารทางไลน @renaicatering หรอ โทร 0845464622 หรอ สงทางเวป (พรอมเมนลบ) http://ift.tt/1mA3kkz #salmon #sashimi #food #eatigo #bkkmenu #renaicatering #wongnai @wongnai #aroibkk Aroibkk #aroihere #paigingun @chillstyle chill fm 89 BKKMENU.com #bkkmenu @aroii Ginraidee #ginbaang…

เรนไอ ฮานาบเคก เพยง 505 บาทเทานน ไมตองเสยเงนเกอบพนสงเปนปอนดๆแลวทานไมหมด ในรปจะเปนหนาแซลมอนสไปซ และ กงไทเกอรโรล จดเรยงเปนรปวงกลมสวยงาม ขาวนอยไมแนน เพราะเรนไอใสใจเรองสดสวนขาวและกบขาวมากๆ สวยและตองอรอยดวยจา สามารถเลอกหนาโรลไดเอง 2 อยางจากเมนโรลทงหมดของเรนไอไมวาจะเปน แซลมอนฟวกราโรล แซลมอนโปแลนดโรล ทาโกะลาวาชสโรล ฯลฯ เลอกจากเมนนไดเลย http://ift.tt/1RBqy6A แตะทหมวดโรลนะจะ (ราคาแตละโรลกตามเวปเลยจา คมแนนอน) เลอกได 2 อยางแลวทกไลน @renaicatering หรอ โทร 0845464622 แจงวาตองการใหจดเรยงโรลมาเปนเคก…

เรนไอ ฮานาบเคก เพยง 505 บาทเทานน ไมตองเสยเงนเกอบพนสงเปนปอนดๆแลวทานไมหมด ในรปจะเปนหนาแซลมอนสไปซ และ กงไทเกอรโรล จดเรยงเปนรปวงกลมสวยงาม ขาวนอยไมแนน เพราะเรนไอใสใจเรองสดสวนขาวและกบขาวมากๆ สวยและตองอรอยดวยจา สามารถเลอกหนาโรลไดเอง 2 อยางจากเมนโรลทงหมดของเรนไอไมวาจะเปน แซลมอนฟวกราโรล แซลมอนโปแลนดโรล ทาโกะลาวาชสโรล ฯลฯ เลอกจากเมนนไดเลย http://ift.tt/1RBqy6A แตะทหมวดโรลนะจะ (ราคาแตละโรลกตามเวปเลยจา คมแนนอน) เลอกได 2 อยางแลวทกไลน @renaicatering หรอ โทร 0845464622 แจงวาตองการใหจดเรยงโรลมาเปนเคก…

เรนไอ พรอมสง delivery อาหารญปนพรเมยมราคาสดคมจากเรนไอ สโมคแซลมอนซช 60.- เกยวซาญปนแท 80.- ขาวหนาปลาไหล 285.- ฯลฯ และ เรนไอ พรอมสงความสขดวยอาหารญปนพรเมยมกวา 100 เมนสง delivery พรอมโปรแรง 1 แถม 1 แถมอก 1 และ โปรสงฟรทวกทม และ โปร ซอคำท 2 ลดเพม เลอกดเมนไดท http://ift.tt/1RBqy6A นอกจากน เรนไอ รบจดเลยงดวยจา ไมมขนตำวาตองกคนนา เรนไอ จดเลยงใหหมดเลยจา สอบถามทง delivery และ จดเลยง โทร 0845464622 หรอทกไลน @renaicatering หรอสงทางเวป http://ift.tt/1mA3kkz

เรนไอ พรอมสง delivery อาหารญปนพรเมยมราคาสดคมจากเรนไอ สโมคแซลมอนซช 60.- เกยวซาญปนแท 80.- ขาวหนาปลาไหล 285.- ฯลฯ และ เรนไอ พรอมสงความสขดวยอาหารญปนพรเมยมกวา 100 เมนสง delivery พรอมโปรแรง 1 แถม 1 แถมอก 1 และ โปรสงฟรทวกทม และ โปร ซอคำท 2 ลดเพม เลอกดเมนไดท http://ift.tt/1RBqy6A นอกจากน เรนไอ รบจดเลยงดวยจา ไมมขนตำวาตองกคนนา เรนไอ จดเลยงใหหมดเลยจา สอบถามทง delivery และ จดเลยง โทร 0845464622 หรอทกไลน @renaicatering หรอสงทางเวป http://ift.tt/1mA3kkz

บางรานเกบคาธรรมเนยมเพมเตมเมอจายเงนสดใหกบพนกงานจดสงอาหาร ลกคาหลายๆทานเปนกงวลกบเรองนและไดสอบถามเขามา เรนไอ จงขอตอบดงน " เรนไอ ไมเคยเกบเงนเพมจากลกคาในกรณทลกคาจายเงนสดกบพนกงานจดสงอาหาร และ จะไมมวนเกบเงนนในอนาคต " ดวยวาสงนไมสอดคลองกบมาตรฐานการบรการลกคาของ เรนไอ ทเราเนนเปนอยางยงวาคณลกคาสำคญทสดเสมอๆ ทางทมบรหารของ เรนไอ ขอสงมอบความจรงใจใหกบลกคาทสำคญยงในการประชาสมพนธครงนเพอใหคณลกคาทกๆทานสมผสถงความอบอนใจ และ อกทงความตงใจจรงทจะเปนทหนงในใจคณลกคา สำหรบอาหารญปนเดลเวอร และ จดเลยง…

บางรานเกบคาธรรมเนยมเพมเตมเมอจายเงนสดใหกบพนกงานจดสงอาหาร ลกคาหลายๆทานเปนกงวลกบเรองนและไดสอบถามเขามา เรนไอ จงขอตอบดงน " เรนไอ ไมเคยเกบเงนเพมจากลกคาในกรณทลกคาจายเงนสดกบพนกงานจดสงอาหาร และ จะไมมวนเกบเงนนในอนาคต " ดวยวาสงนไมสอดคลองกบมาตรฐานการบรการลกคาของ เรนไอ ทเราเนนเปนอยางยงวาคณลกคาสำคญทสดเสมอๆ ทางทมบรหารของ เรนไอ ขอสงมอบความจรงใจใหกบลกคาทสำคญยงในการประชาสมพนธครงนเพอใหคณลกคาทกๆทานสมผสถงความอบอนใจ และ อกทงความตงใจจรงทจะเปนทหนงในใจคณลกคา สำหรบอาหารญปนเดลเวอร และ จดเลยง…

โปรแถม 3 เดงทดทสด ลดหมดหนาตก คนกำไรใหลกคา !! ลดราคาลงอกสงสด 30% !!! เมอแชรโพสทนกอน 15 พย 2559 แชรแลวใชสงไดถง 30 พย เลยนา แชรเลยจา (วนท 15 พย ลบโพสทนทงจา รบแชรนา) เรนไอ แซลมอน 1 แถม 1 แถม ครนชแซลมอนมาก (ครนชแซลมอนมาก คอ มากไสปลาแซลมอนสกปรงรสพเศษตามแบบเรนไอ แลวโรยดวยเกลดเทมประสตรทกรบกรอบไมอมนำมน อรอยเพลนมากๆจา) และ แถม โชย แถม วาซาบ ฟร !! นอกจากแถมแลวตอนนคนกำไรใหลกคา ลดราคาแบบ หมดหนาตก !!! สงสด 30% วธงายๆไดโปรฯ ตามดานลางเลย เพยงแชรโพสทน รบ โปรแถม 3 เดง ลดสงสด 30% !! แชรโพสททงไวกอนไดเลย 1…

โปรแถม 3 เดงทดทสด ลดหมดหนาตก คนกำไรใหลกคา !! ลดราคาลงอกสงสด 30% !!! เมอแชรโพสทนกอน 15 พย 2559 แชรแลวใชสงไดถง 30 พย เลยนา แชรเลยจา (วนท 15 พย ลบโพสทนทงจา รบแชรนา) เรนไอ แซลมอน 1 แถม 1 แถม ครนชแซลมอนมาก (ครนชแซลมอนมาก คอ มากไสปลาแซลมอนสกปรงรสพเศษตามแบบเรนไอ แลวโรยดวยเกลดเทมประสตรทกรบกรอบไมอมนำมน อรอยเพลนมากๆจา) และ แถม โชย แถม วาซาบ ฟร !! นอกจากแถมแลวตอนนคนกำไรใหลกคา ลดราคาแบบ หมดหนาตก !!! สงสด 30% วธงายๆไดโปรฯ ตามดานลางเลย เพยงแชรโพสทน รบ โปรแถม 3 เดง ลดสงสด 30% !! แชรโพสททงไวกอนไดเลย 1…

วนสบายๆแบบน เรนไอ พรอมสง delivery อาหารญปนพรเมยมราคาสดคมจากเรนไอ ขาวหนาโฮตาเตะอคระ 265.- ขาวหนาเอนกาวะอคระ 330.- ขาวหนาปลาแซลมอนอคระ 245.- ฯลฯ และ เรนไอ พรอมสงความสขดวยอาหารญปนพรเมยมกวา 100 เมนสง delivery พรอมโปรแรง 1 แถม 1 แถมอก 1 และ โปรสงฟรทวกทม และ โปร ซอคำท 2 ลดเพม เลอกดเมนไดท http://ift.tt/1RBqy6A นอกจากน เรนไอ รบจดเลยงดวยจา ไมมขนตำวาตองกคนนา เรนไอ จดเลยงใหหมดเลยจา สอบถามทง delivery และ จดเลยง โทร 0845464622 หรอทกไลน @renaicatering หรอสงทางเวป http://ift.tt/1mA3kkz

วนสบายๆแบบน เรนไอ พรอมสง delivery อาหารญปนพรเมยมราคาสดคมจากเรนไอ ขาวหนาโฮตาเตะอคระ 265.- ขาวหนาเอนกาวะอคระ 330.- ขาวหนาปลาแซลมอนอคระ 245.- ฯลฯ และ เรนไอ พรอมสงความสขดวยอาหารญปนพรเมยมกวา 100 เมนสง delivery พรอมโปรแรง 1 แถม 1 แถมอก 1 และ โปรสงฟรทวกทม และ โปร ซอคำท 2 ลดเพม เลอกดเมนไดท http://ift.tt/1RBqy6A นอกจากน เรนไอ รบจดเลยงดวยจา ไมมขนตำวาตองกคนนา เรนไอ จดเลยงใหหมดเลยจา สอบถามทง delivery และ จดเลยง โทร 0845464622 หรอทกไลน @renaicatering หรอสงทางเวป http://ift.tt/1mA3kkz

เอารปเรอซช ซาชม สวยๆจากเรนไอมาฝากครบ เรนไอรบจดเลยงงานแตงงานและจดเลยงทกโอกาส โทร 0845464622 หรอทกไลน @renaicatering สอบถามไดเลย

เอารปเรอซช ซาชม สวยๆจากเรนไอมาฝากครบ เรนไอรบจดเลยงงานแตงงานและจดเลยงทกโอกาส โทร 0845464622 หรอทกไลน @renaicatering สอบถามไดเลย

ปใหมน เรนไอ ใหบรการจา

ปใหมน เรนไอ ใหบรการจา

Pinterest
Search