Explore Html, Homeschool and more!

Ejercicios y problemas resueltos de estadística I - Vitutor

Ejercicios y problemas resueltos de estadística I - Vitutor

ESTADISTICA: definició, étapes d'un estudi estadistic, població i mostra.

ESTADISTICA: definició, étapes d'un estudi estadistic, població i mostra.

Variables estadístiques: Definició, Tipus (Qualitatives o atributs i Quantitatives: Discretes i Continues)

Variables estadístiques: Definició, Tipus (Qualitatives o atributs i Quantitatives: Discretes i Continues)

Desviación media - Vitutor

Desviación media - Vitutor

Variable estadística(Qualitatives, quantitatives, deiscretes i continues)

Variable estadística(Qualitatives, quantitatives, deiscretes i continues)

Coeficiente de variación y puntuaciones típicas - Vitutor

Coeficiente de variación y puntuaciones típicas - Vitutor

Fórmulas de Estadística

Fórmulas de Estadística

Ejercicios interactivos de variables estadísticas - Vitutor

Ejercicios interactivos de variables estadísticas - Vitutor

Cuartiles. Deciles. Percentiles

Cuartiles. Deciles. Percentiles

Moda estadística - Vitutor

Moda estadística - Vitutor

Pinterest
Search