Han Viet Nom Dictionary  Android App - playslack.com , Han Viet Dictionary for Han-Nom learners or researchers. Main functions: - Search by word (Han charaters or Vietnamese, Nom words) - Search by Pinyin - Search by radical (with extra strokes option)- Search by Unicode value- Stroke order (Internet connection required)- Pinyin pronounciation (Internet connection required)When using in smartphone, please touch "Tra từ" label to select search type. Please refer to user guide at…

Han Viet Nom Dictionary Android App - playslack.com , Han Viet Dictionary for Han-Nom learners or researchers. Main functions: - Search by word (Han charaters or Vietnamese, Nom words) - Search by Pinyin - Search by radical (with extra strokes option)- Search by Unicode value- Stroke order (Internet connection required)- Pinyin pronounciation (Internet connection required)When using in smartphone, please touch "Tra từ" label to select search type. Please refer to user guide at…

[PDF+CDROM] Oxford Learner's Thesaurus A Dictionary of Synonyms | Sách Việt Nam

[PDF+CDROM] Oxford Learner's Thesaurus A Dictionary of Synonyms | Sách Việt Nam

rich - Tìm kiếm | Laban Dictionary - Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh

rich - Tìm kiếm | Laban Dictionary - Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh

Kết quả hình ảnh cho technical dictionary english Viet Nam

Kết quả hình ảnh cho technical dictionary english Viet Nam

Từ điển Kadict:<p>- Kadict là từ điển đa ngôn ngữ, được biên tập, xây dựng và phát triển hoàn toàn với mục đích phi thương mại. Kadict là sản phẩm của tình yêu ngoại ngữ và công nghệ thông tin (CNTT). <p>- Kadict bao gồm các cơ sở dữ liệu từ điển (CSDL) sau: Anh-Việt-Anh, Pháp-Việt-Pháp, Nhật-Việt-Nhật, Trung-Việt-Trung (PT & GT), Nga-Việt-Nga, Hàn-Việt-Hàn, Đức-Việt-Đức, Việt-Việt và CSDL phát âm tiếng Anh. Đặc biệt trong đó, CSDL Anh-Việt và Việt Anh có lần lượt khoảng 390.000 và 430.000…

Từ điển Kadict:<p>- Kadict là từ điển đa ngôn ngữ, được biên tập, xây dựng và phát triển hoàn toàn với mục đích phi thương mại. Kadict là sản phẩm của tình yêu ngoại ngữ và công nghệ thông tin (CNTT). <p>- Kadict bao gồm các cơ sở dữ liệu từ điển (CSDL) sau: Anh-Việt-Anh, Pháp-Việt-Pháp, Nhật-Việt-Nhật, Trung-Việt-Trung (PT & GT), Nga-Việt-Nga, Hàn-Việt-Hàn, Đức-Việt-Đức, Việt-Việt và CSDL phát âm tiếng Anh. Đặc biệt trong đó, CSDL Anh-Việt và Việt Anh có lần lượt khoảng 390.000 và 430.000…

Từ điển Kadict:<p>- Kadict là từ điển đa ngôn ngữ, được biên tập, xây dựng và phát triển hoàn toàn với mục đích phi thương mại. Kadict là sản phẩm của tình yêu ngoại ngữ và công nghệ thông tin (CNTT). <p>- Kadict bao gồm các cơ sở dữ liệu từ điển (CSDL) sau: Anh-Việt-Anh, Pháp-Việt-Pháp, Nhật-Việt-Nhật, Trung-Việt-Trung (PT & GT), Nga-Việt-Nga, Hàn-Việt-Hàn, Đức-Việt-Đức, Việt-Việt và CSDL phát âm tiếng Anh. Đặc biệt trong đó, CSDL Anh-Việt và Việt Anh có lần lượt khoảng 390.000 và 430.000…

Từ điển Kadict:<p>- Kadict là từ điển đa ngôn ngữ, được biên tập, xây dựng và phát triển hoàn toàn với mục đích phi thương mại. Kadict là sản phẩm của tình yêu ngoại ngữ và công nghệ thông tin (CNTT). <p>- Kadict bao gồm các cơ sở dữ liệu từ điển (CSDL) sau: Anh-Việt-Anh, Pháp-Việt-Pháp, Nhật-Việt-Nhật, Trung-Việt-Trung (PT & GT), Nga-Việt-Nga, Hàn-Việt-Hàn, Đức-Việt-Đức, Việt-Việt và CSDL phát âm tiếng Anh. Đặc biệt trong đó, CSDL Anh-Việt và Việt Anh có lần lượt khoảng 390.000 và 430.000…

Tu Dien Trung Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Chinese Vietnamese Dictionary PRO - 中国越南词典' van BHMedia

Tu Dien Trung Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Chinese Vietnamese Dictionary PRO - 中国越南词典' van BHMedia

English–Vietnamese dictionary v1.1.9: Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh full version cho android

English–Vietnamese dictionary v1.1.9: Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh full version cho android

Từ điển Viet-Latinh của Bá Đa Lộc (cha cả) Viet-Latin dictionary of Pigneau de Behaine

Từ điển Viet-Latinh của Bá Đa Lộc (cha cả) Viet-Latin dictionary of Pigneau de Behaine

Pinterest
Search