"ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽ വിശാലതയോടെ തുറന്ന് വെക്കുന്നവർക്ക്, എല്ലാ കണികയിലും സൂര്യനെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നു"

"ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽ വിശാലതയോടെ തുറന്ന് വെക്കുന്നവർക്ക്, എല്ലാ കണികയിലും സൂര്യനെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നു"

2,252 Likes, 53 Comments - Chris Ferreiras (@itscarus) on Instagram: “You can have anything, by @itscarus but having doesn't make anything yours. Learn the difference…”

2,252 Likes, 53 Comments - Chris Ferreiras (@itscarus) on Instagram: “You can have anything, by @itscarus but having doesn't make anything yours. Learn the difference…”

Discover the Top 25 Most Inspiring Rumi Quotes: mystical Rumi quotes on Love, Life, Romance, Being Sad, Poetry, Lovers, Art, Grief, God, Peace, Spirituality, Christianity, Sufi, Islam, Judaism, Hinduism, Buddhism, Religion, Pain, Gratitude, Relationships, Beauty, Heart, Happiness, Universe, Silence, Change, Friendship, Jalaluddin Rumi, Thoughts, Arabic, Hindi, Urdu, Farsi, Persian, Mevlana, Transformation and Wisdom.

Discover the Top 25 Most Inspiring Rumi Quotes: mystical Rumi quotes on Love, Life, Romance, Being Sad, Poetry, Lovers, Art, Grief, God, Peace, Spirituality, Christianity, Sufi, Islam, Judaism, Hinduism, Buddhism, Religion, Pain, Gratitude, Relationships, Beauty, Heart, Happiness, Universe, Silence, Change, Friendship, Jalaluddin Rumi, Thoughts, Arabic, Hindi, Urdu, Farsi, Persian, Mevlana, Transformation and Wisdom.

☮ * ° ♥ ˚ℒℴѵℯ cjf

☮ * ° ♥ ˚ℒℴѵℯ cjf

Not even death can separate our souls.

Not even death can separate our souls.

Once we were particles of Light now we are Beings of Light radiating Love. Rumi

Once we were particles of Light now we are Beings of Light radiating Love. Rumi

"Since everything is a reflection of our minds, everything can be changed by our minds." #Buddha #quote www.DeenaDouglas.com

"Since everything is a reflection of our minds, everything can be changed by our minds." #Buddha #quote www.DeenaDouglas.com

Love itself describes its own perfection.  Be speechless and listen. Rumi

Love itself describes its own perfection. Be speechless and listen. Rumi

LOVE this ~ For all my favorite (and even not-so-favorite) people ~ ALW ~~ (by Nikita Gill ~ thank you Nikita)

LOVE this ~ For all my favorite (and even not-so-favorite) people ~ ALW ~~ (by Nikita Gill ~ thank you Nikita) < Ada Amelia Adaine would love this poem

The Source within expands as I have lived. #AbrahamHicks #LawOfAttraction #LOA #Expansion

The Source within expands as I have lived. #AbrahamHicks #LawOfAttraction #LOA #Expansion

That would be great

That would be great

“Until he has unconditional and unbiased love for all beings, man will not find peace.” —Buddha www.QuantumGrace.net ..*

“Until he has unconditional and unbiased love for all beings, man will not find peace.” —Buddha www.QuantumGrace.net ..*

Pinterest
Search