Another one of my favourite Eras is the 1960's , one of the best times for music and I love the fashion.

Another one of my favourite Eras is the 1960's , one of the best times for music and I love the fashion.

1960’s Fashion ♥ I loveeeeeeeee the stockings! Goes perfect with the dress

1960’s Fashion ♥ I loveeeeeeeee the stockings! Goes perfect with the dress

Lovely Ewa Aulin, 1960s Phong cách Bohemian năm 1960s cua nhưng nguwoi thich ăn mặc phong khoang va gan gui voi thien nhien.

Lovely Ewa Aulin, 1960s Phong cách Bohemian năm 1960s cua nhưng nguwoi thich ăn mặc phong khoang va gan gui voi thien nhien.

Hippie - Những người US yêu hòa bình, ghét war và yêu nước không muốn nghe theo những điều luật của nhà nước và chính phủ nên sống tách biệt ra được gọi là HIPPIE. Họ di cư đi khắp nơi, sáng tạo, yêu cuộc sống tự do, không cần phải tuân theo điều luật gì cả.

Hippie - Những người US yêu hòa bình, ghét war và yêu nước không muốn nghe theo những điều luật của nhà nước và chính phủ nên sống tách biệt ra được gọi là HIPPIE. Họ di cư đi khắp nơi, sáng tạo, yêu cuộc sống tự do, không cần phải tuân theo điều luật gì cả.

Twiggy.  She started the fashion of wearing eye makeup like this and painting flowers on our faces.

Twiggy. She started the fashion of wearing eye makeup like this and painting flowers on our faces.

1960's fashion had many flower patterns because it was the time of the hippies. - Mary Quant fashion design

1960's fashion had many flower patterns because it was the time of the hippies. - Mary Quant fashion design

Programmes for Schools and Colleges. (I'd forgotten all about these, thanks to @Rosie HW Posy for pinning it).

Programmes for Schools and Colleges. (I'd forgotten all about these, thanks to @Rosie HW Posy for pinning it).

Pinterest
Search