Pinterest
Tôi nghĩ, nếu may mắn thì vào một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta sẽ tin là có tình yêu vĩnh cửu.

Tôi nghĩ, nếu may mắn thì vào một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta sẽ tin là có tình yêu vĩnh cửu.

If I ever decided to go short and if I even thought I would begin to look good with short hair, this would be the cut for me.

If I ever decided to go short and if I even thought I would begin to look good with short hair, this would be the cut for me.

There are various ways of styling short hair nowadays, so you can try something new each day. Besides, short hair is extremely cool, feminine, and sexy.

Styling Short Hair Is Easier Than Ever

There are various ways of styling short hair nowadays, so you can try something new each day. Besides, short hair is extremely cool, feminine, and sexy.