Happy bday

413 Pins
 1mo
a card with the words happy birthday my crazy wonderful friend and truly amazing friend on it
Happy Birthday Messages ✨ 🎁 🍰 🎊 🎉 ✨
a bouquet of pink and white roses in a wooden box with the words happy birthday
สุขสันต์วันเกิดจ้าปกน้องสาวที่น่ารักเสมอมีความสุขให้เต็มหัวใจเมตตาให้เต็มดวงจิตกับทุกชีวิตที่ยังพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สุข สว่าง สงบ เป็นที่พึ่งของตนเองขอให้คุณพระปกป้องคุ้มครองน้องรักตลอดไปตลอดจนทุกคนที่เป็นที่รักและห่วงใย