IZINCWADI

Collection by Insindiso Yaphakade

11 
Pins
Insindiso Yaphakade
Ukubaluleka kokwahlulela kukaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina kungabonakala emiphumeleni efezwe ngumsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ezinsukwini zokugcina  #uNkulunkulu #ivangeli #Iqiniso #uJesu #Ukholo #iBhayibheli #Jesus Saint Esprit, Jesus Cristo, Christ, Cristiano, Les Oeuvres, Father, Songs, Opera, Dios

4. Ukubaluleka kokwahlulela kukaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina kungabonakala emiphumeleni efezwe ngumsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ezinsukwini zokugcina

Ukubaluleka kokwahlulela kukaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina kungabonakala emiphumeleni efezwe ngumsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ezinsukwini zokugcina #uNkulunkulu #ivangeli #Iqiniso #uJesu #Ukholo #iBhayibheli #Jesus

The message spread by the Lord Jesus in the Age of Grace was merely the way of repentance True Faith, Faith In God, Justified By Faith, Christian Pictures, Kingdom Of Heaven, Believe In God, Bible Stories, Bible Lessons, Knowing God

1. Umuntu kufanele aqonde ukuthi umyalezo osatshalaliswa yiNkosi uJesu Ngenkathi Yomusa kwakuyindlela yokuphenduka kuphela

Umuntu kufanele aqonde ukuthi umyalezo osatshalaliswa yiNkosi uJesu Ngenkathi Yomusa kwakuyindlela yokuphenduka kuphela #uNkulunkulu #ivangeli #Iqiniso #uJesu #Ukholo #iBhayibheli #Jesus #God #church #Christian #Jesus Christ #bible #South_Africa

In the last days, God has already begun His new work. Why is it that people who cannot keep up with God’s new work and remain in a church of the Age of Grace won’t be able to achieve salvation? Word Express, Life Of Jesus Christ, Jesus Second Coming, Why Do People, Believe In God, The Descent, Knowing God, In The Flesh, Way Of Life

4. Yini umehluko phakathi kwalokho iNkosi ekuphathise abantu Ngenkathi Yomusa nalokho uNkulunkulu akuphathise abantu Ngenkathi Yombuso?

Yini umehluko phakathi kwalokho iNkosi ekuphathise abantu Ngenkathi Yomusa nalokho uNkulunkulu akuphathise abantu Ngenkathi Yombuso? #uNkulunkulu #ivangeli #Iqiniso #uJesu #Ukholo #iBhayibheli #Jesus #God #church #Christian #Jesus Christ #bible #South_Africa

What is the essential difference between the work of God and the work of man? Bible Lessons For Kids, Bible For Kids, True Faith, Faith In God, Christian Videos, Christian Christian, Saint Esprit, The Descent, Kingdom Of Heaven

1. Yini umehluko osemqoka phakathi komsebenzi kaNkulunkulu nomsebenzi womuntu?

Yini umehluko osemqoka phakathi komsebenzi kaNkulunkulu nomsebenzi womuntu? #uNkulunkulu #ivangeli #Iqiniso #uJesu #Ukholo #iBhayibheli #Jesus #God #church #Christian #Jesus Christ #bible #South_Africa

Someone who truly carries out God’s will can emit praise from deep in their heart in the midst of God’s judgment, chastisement, and trials, and is able to fully obey God and. True Faith, Faith In God, The Descent, Thank You Jesus, Kingdom Of Heaven, Seeking God, Believe In God, Gods Grace, He Is Able

Yini ngempela intando yomuntu olandela uNkulunkulu? Futhi yini ubufakazi beqiniso ngokukholwa kuNkulunkulu?

Yini ngempela intando yomuntu olandela uNkulunkulu? Futhi yini ubufakazi beqiniso ngokukholwa kuNkulunkulu? #Ukholo #Umthandazo #Ubufakazi #ivangeli #uJesu #uNkulunkulu #isambulo #iBhayibheli #insindiso

In the religious world, do the truth and God hold the power, or do the antichrists and Satan hold the power? Satan, Les Religions, Seeking God, Believe In God, He Is Able, Knowing God, The Descent, Christian Life, Empire State Building

Emhlabeni wezenkolo, yiqiniso noNkulunkulu abaphethe Amandla, noma ingabe omphikukristu noSathane abaphethe amandla?

Emhlabeni wezenkolo, yiqiniso noNkulunkulu abaphethe Amandla, noma ingabe omphikukristu noSathane abaphethe amandla? #uNkulunkulu #ivangeli #Iqiniso #uJesu #Ukholo #iBhayibheli #Jesus #God #church #Christian #Jesus Christ #bible #South_Africa

Why did the Lord Jesus curse the Pharisees? What exactly is the essence of the Pharisees? Life Of Jesus Christ, Jesus Our Savior, Jesus Christ Images, Scribes And Pharisees, Salvation Scriptures, Faith In God, True Faith, Hypocrite, Ignorant People

Kungani iNkosi UJesu eqalekisa AbaFarisi? Yini ngempela umongo WobuFarisi?

Kungani iNkosi UJesu eqalekisa AbaFarisi? Yini ngempela umongo WobuFarisi? #uNkulunkulu #ivangeli #Iqiniso #uJesu #Ukholo #iBhayibheli #Jesus #God #church #Christian #Jesus Christ #bible #South_Africa

Why does every new stage of God’s work encounter the wild defiance and condemnation of the religious world? What is the root cause? True Faith, Faith In God, Gospel For Today, Padre Celestial, Evil World, Saint Esprit, The Descent, Let It Out, Kingdom Of Heaven

Yini sonke isigaba esisha somsebenzi kaNkulunkulu sibhekana nokudelelwa ngamandla kanye nokulahlwa yizwe lezenkolo? Yini imbangela eyisisusa salokhu?

Yini sonke isigaba esisha somsebenzi kaNkulunkulu sibhekana nokudelelwa ngamandla kanye nokulahlwa yizwe lezenkolo? Yini imbangela eyisisusa salokhu? #uNkulunkulu #ivangeli #Iqiniso #uJesu #Ukholo #iBhayibheli #Jesus #God #church #Christian #Jesus #Christ #bible #South_Africa

Is the true God that created the heavens and earth and all things one or three? True Faith, Faith In God, Kingdom Of Heaven, Heaven On Earth, Salvation Scriptures, Trinidad, Bible Verses For Women, Saint Esprit, Bible Knowledge

Ingabe uNkulunkulu weqiniso owadala izulu nomhlaba nakho konke uyedwa noma muthathu?

Ingabe uNkulunkulu weqiniso owadala izulu nomhlaba nakho konke uyedwa noma muthathu? #uNkulunkulu #uJesu #ivangeli #Iqiniso #Ukholo

The most basic common knowledge is to see whether it has the working of the Holy Spirit."|The Church of Almighty God | Eastern Lightning #Jesus#Church#theBible#LordJesus#gospel#HolySpirit#Thetruth Worship God, Praise And Worship, Saint Esprit, The Descent, Believe In God, Knowing God, Faith In God, In The Flesh, Word Of God

UNkulunkulu Anganeliswa Kuphela Yilabo Abamaziyo Nabazi Umsebenzi Wakhe

Umsebenzi kaNkulunkulu osesimweni somuntu uhlanganisa izingxenye ezimbili. Okokuqala nje, lapho eba inyama, abantu abazange bamkholwe noma bamazi, futhi bambethela esiphambanweni uJesu.

Ukwahlukana Ngokuphelele Nempilo Yakudala Dandelion, Fruit, Flowers, Plants, Dandelions, Plant, Taraxacum Officinale, Royal Icing Flowers, Flower

Ukwahlukana Ngokuphelele Nempilo Yakudala

Sonke emndenini wami sikholwa eNkosini uJesu, futhi yize noma ngiyikholwa nje elijwayelekile ubaba wami ungomunye wezisebenzi zebandla.