Pinterest
Labuntsovite-Mg, Na4K4(Ba,K)2Mg(Ti,Nb)8(Si4O12)4(O,OH)8 · 10H2O, nenadkevichite group. Kovdor Zheleznyi Mine, Kovdor Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region, Russia Copyright © Matteo Chinellato

Labuntsovite-Mg, Na4K4(Ba,K)2Mg(Ti,Nb)8(Si4O12)4(O,OH)8 · 10H2O, nenadkevichite group. Kovdor Zheleznyi Mine, Kovdor Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region, Russia Copyright © Matteo Chinellato

Photography, Gemstones, Fotografie, Gems, Fotografia, Photograph

Photography, Fotografie, Fotografia, Photograph

Photography, Fotografie, Fotografia, Photograph

Photography, Fotografie, Fotografia, Photograph

Photography, Fotografie, Fotografia, Photograph

Photography, Fotografie, Fotografia, Photograph

Photography, Fotografie, Fotografia, Photograph

Photography, Fotografie, Fotografia, Photograph

Photography, Fotografie, Fotografia, Photograph

Photography, Fotografie, Fotografia, Photograph

Photography, Fotografie, Fotografia, Photograph

Photography, Fotografie, Fotografia, Photograph